Změnit banku není vůbec těžké!

Na vás bude pouze si založit běžný účet.

Na nás nechte převod vašich trvalých příkazů a jiných opakovaných úhrad od vaší původní banky k nám. Zařídíme i to, že se ti, kterým platíte faktury, dozví o změně. Nakonec ještě uzavřeme účet ve vaší původní bance. Vy už tam nemusíte chodit.

Jak postupovat při přesunu účtu

 1. Pokud ještě nejste klientem mBank, založte si u nás mKonto.
 2. Vyplňte Žádost o přesun účtu (dále jen Žádost) ve vašem internetovém bankovnictví.
  Žádost o změnu platebního účtu
 3. Žádost je potřeba podepsat SMS kódem přímo v internetovém bankovnictví, nebo osobně na některé z poboček mBank.
  Jejich seznam najdete zde.
 4. Úhrady a inkasa Vám nastavíme podle Vašich požadavků.
 5. O dokončení přesunu účtu Vás budeme informovat e-mailem.
 6. Je to jednoduché, všechno vyřídíme za Vás. mBank Vám za přesun účtu nebude účtovat žádné poplatky.

Založte si účet v aplikaci mBank
Určitě vás potěší, že si účet u mBank můžete založit třeba hned teď, z pohodlí domova. Stačí si stáhnout naši appku, a můžete se do toho pustit.

 

Mobilní aplikace mBank pro Android Mobilní aplikace mBank pro iOS Mobilní aplikace mBank pro Huawei

Co musíte udělat?

  • Zvolte si nového poskytovatele platebních služeb, ke kterému chcete převést své trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem a pečlivě se seznamte s produkty a možnostmi, které nabízí.
  • V případě, že Vám nový poskytovatel dosud nevede platební účet, požádejte ho o jeho otevření.
  • Nový poskytovatel musí provést Vaši identifikaci dle požadavků zákona. Budete proto potřebovat platný průkaz totožnosti. Identifikace bude provedena dle podmínek daného poskytovatele.
  • Rozmyslete si, zda chcete k novému poskytovateli převést všechny služby, nebo jen některé a zda chcete účet u dosavadního poskytovatele zrušit. Výpověď smlouvy o účtu, na jejímž základě bude účet zrušen, však může učinit pouze jeho majitel, nikoli osoba oprávněná disponovat s prostředky na účtu.
  • Vyplňte Žádost o změnu platebního účtu a podepište ji podle podmínek nového poskytovatele.

Co musíte uvážit?

  • ZPÚ není vždy možná – nový poskytovatel nemusí nabízet stejné služby, na které jste byli u dosavadního poskytovatele zvyklí.
  • ZPÚ se může týkat závazku z úvěru. S dosavadním poskytovatelem tak bude třeba sjednat např. změnu způsobu splácení úvěru, se zaměstnavatelem změnu účtu pro výplatu mzdy, s ČSSZ změnu účtu pro výplatu důchodu, což si může vyžádat určitou dobu, a to v řádu až 3 měsíců v případě změny účtu u ČSSZ.
  • Pokud při ZPÚ rovněž žádáte, aby na účet vedený u dosavadního poskytovatele přestaly být prováděny příchozí převody, mějte na vědomi, že takové blokování příchozích úhrad se může týkat např. výplaty mezd, důchodů, vratek daňových přeplatků. Důsledkem tedy může být snížení až vyloučení možnosti např. splácet poskytnutý úvěr, vyrovnat před změnou platebního účtu debetní zůstatek sjednaný ve smlouvě o kontokorentním úvěru, zpětně dohledat nepřijaté daňové vrátky nebo vrátit duplicitně provedené úhrady.
  • Posuďte, jaká je struktura poplatků u nového poskytovatele, jaké a za jakých podmínek nabízí úrokové sazby ke zhodnocení peněz na Vašem účtu a jak je pro Vás nový poskytovatel dostupný v porovnání s dosavadním: kolik má poboček, kolik bankomatů, jaké poskytuje možnosti elektronické obsluhy účtu.
  • Účet u dosavadního poskytovatele nelze v některých případech zrušit – může tomu bránit třeba soudní či jiné rozhodnutí.
  • ZPÚ trvá ze zákona až 13 pracovních dnů a je tedy vhodné, pokud je to možné, vyhnout se období, ve kterém probíhají úhrady trvalých příkazů či inkasa, tak aby nebyly některé úhrady provedeny dvakrát nebo naopak nebyly provedeny vůbec.
  • Nezapomeňte, že máte v mnoha případech povinnost informovat různé instituce a poskytovatele služeb o svém bankovním spojení – např. ČSSZ pro zasílání důchodu, zaměstnavatele pro zasílání mzdy, poskytovatele komunikačních služeb či energií – v jejich případě se může lišit i číslo účtu, na který má být placeno podle toho, kdo vede Váš platební účet.
  • Máte-li sjednáno SIPO, počítejte s tím, že účinnost změn nastává později než u jiných partnerů, s ohledem na konkrétní smluvní podmínky mezi bankou a Českou poštou. Pokud úhrada v daném měsíci neproběhne, bude Vám automaticky zaslána složenka k zaplacení.
  • Pokud u dosavadního poskytovatele změníte přehled trvalých příkazů a souhlasů s inkasem, které si přejete převést k novému poskytovateli, a dosavadní poskytovatel odešle takto změněný přehled novému poskytovateli, tak nový poskytovatel nemůže dle tohoto přehledu nastavit více platebních instrukcí, než bylo původně uvedeno v žádosti.
  • Pokud však u dosavadního poskytovatele  odvoláte či změníte žádost až po té, co dosavadní poskytovatel odeslal novému poskytovateli příslušné přehledy, musíte tyto změny řešit přímo s novým poskytovatelem přímo, mimo proces změny platebního účtu.
  • V případě, že spolu s převedením platebních služeb dojde i ke zrušení platebního účtu u dosavadního poskytovatele, veškerá dispoziční oprávnění (podpisové vzory) k němu zaniknou. Chcete-li dispoziční oprávnění třetím osobám zachovat i k účtu vedeného u nového poskytovatele, musíte je u tohoto poskytovatele znovu zřídit.

Co doporučujeme?

  • Pokud podáváte výpověď smlouvy, nepožadujte, aby dosavadní poskytovatel přestal provádět příchozí úhrady a převedl kladný zůstatek. Tyto činnosti provede dosavadní poskytovatel automaticky při zavření účtu. Vyhnete se tím sankcím za nepovolené přečerpání účtu a nesplacené závazky.
  • Ponechte si vždy alespoň 3 roky (promlčecí lhůta) výpisy ke všem svým platebním účtům.
  • V případě, že si nejste jisti, jak v kterém okamžiku postupovat, obraťte se vždy na nového poskytovatele, který celý proces iniciuje a monitoruje.

 

Povinnosti původní a nové banky

 1. Klient podá žádost v nové bance.
 2. Nová banka má 5 pracovních dnů na zaslání žádosti do původní banky.
 3. Poté, co původní banka přijme žádost od nové banky, má 5 pracovních dnů na poskytnutí informací o stávajících trvalých příkazech, souhlasech k inkasu a pravidelně se opakujících příchozích a odchozích úhradách, a to v rozsahu dle žádosti klienta.
 4. Nová banka do 2 pracovních dnů informuje plátce a příjemce opakovaných úhrad a příjemce inkas o změně čísla účtu klienta, pokud o to klient požádal.
 5. Nová banka informuje klienta o dokončení přesunu účtu.
 6. Původní banka zruší účet klienta, pokud o to klient požádal a neexistuje žádná překážka pro zrušení účtu.

Přeshraniční přesun platebního účtu

 1. Klient podá žádost osobně na pobočce staré banky. Původní banka má minimálně 6 pracovních dní na zpracování žádosti poté, co přijme žádost.
 2. Původní banka zpracuje žádost a zašle klientovi informace o jeho účtu a zároveň poskytne výpis přijatých úhrad a uskutečněných inkas na účtu klienta za posledních 13 měsíců.
 3. Původní banka zruší všechny trvalé příkazy, inkasa a budoucí úhrady na účtu klienta dle přání klienta.
 4. Pokud klient požádá o uzavření účtu, bude účet zrušen k dohodnutému termínu přesunu účtu pouze tehdy, pokud klient má vůči původní bance uhrazeny všechny svoje závazky.

Přesun účtu je administrativně poměrně náročný proces a záleží nám na tom, aby vše proběhlo hladce. V případě, že zaznamenáte nějaké komplikace, neváhejte nás ihned kontaktovat a situaci se pokusíme okamžitě vyřešit.

Postup řešení mimosoudních sporů

 • V případě stížnosti plynoucí z porušení povinnosti ze smlouvy s mBank má klient možnost obrátit se na mBank. Pokud se nepodaří vyřešit stížnost ke spokojenosti klienta, má klient možnost se v souladu s Kodexem chování mezi bankami a klienty obrátit na Českou bankovní asociaci, se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 nebo na finančního arbitra ČR. Veškeré spory nevyřešené cestou dohody mezi mBank a klientem, bude řešit obecný soud místně příslušný podle sídla mBank.

  Vznikne-li mezi mBank a  klientem spor v  souvislosti s poskytováním fi nančních služeb, může se klient obrátit na Finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.finarbitr.cz. V ostatních věcech je obecným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 222 111 999 nebo emailem na kontakt@mBank.cz