Přesun účtu

Změna platebního účtu je proces, který následuje poté, co se klient rozhodne převést buď všechny, nebo některé své platební aktivity od jednoho, dosavadního poskytovatele, k druhému, novému poskytovateli platebních služeb. Změna platebního účtu neznamená převedení stejného čísla účtu od dosavadního poskytovatele k novému poskytovateli.

Jestliže jste se rozhodl/a změnit svého dosavadního poskytovatele platebních služeb a chcete převést všechny nebo některé platební služby k novému poskytovateli, pak Vám tyto informace pomůžou tuto změnu platebního účtu uskutečnit.

Postupy při změně platebního účtu se řídí zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku a Standardem České bankovní asociace.

 

Jak postupovat při přesunu účtu

1. Pokud ještě nejste klientem mBank, založte si u nás mKonto.

2. Vyplňte Žádost o přesun účtu (dále jen Žádost) a přílohy, které k ní patří (do mBank musí být doručené 2 originály žádosti a 2 originály každé přílohy).

a) Žádost o změnu platebního účtu
    Žádost o změnu platebního účtu pro spolumajitele účtu

b) Příloha č. 1.1 - Přehled klientem vybraných trvalých dispozic

c) Příloha č. 1.2 - Přehled příjemců informace o změně platebního účtu

d) Příloha č. 4 - Plná moc
    Příloha č. 4 - Plná moc (2 žádatelé)

3. Žádost je potřeba podepsat na jedné z našich poboček. Jejich seznam najdete zde.

4. Platby a inkasa Vám nastavíme podle Vašich požadavků.

5. O dokončení přesunu účtu Vás budeme informovat e-mailem.

6. Je to jednoduché, všechno vyřídíme za Vás. mBank Vám za přesun účtu nebude účtovat žádné poplatky.

Co musíte udělat

  • Zvolte si nového poskytovatele platebních služeb, ke kterému chcete převést své trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem a pečlivě se seznamte s produkty a možnostmi, které nabízí.
  • Nový poskytovatel musí provést Vaši identifikaci dle požadavků zákona. Budete proto potřebovat platný průkaz totožnosti. Identifikace bude provedena dle podmínek daného poskytovatele.
  • Rozmyslete si, zda chcete k novému poskytovateli převést všechny služby, nebo jen některé a zda chcete účet u dosavadního poskytovatele zrušit. Výpověď smlouvy o účtu, na jejímž základě bude účet zrušen, však může učinit pouze jeho majitel, nikoli osoba oprávněná disponovat s prostředky na účtu.
  • Vyplňte Žádost o změnu platebního účtu a podepište ji podle podmínek nového poskytovatele.

Co musíte uvážit:

  • Změna platebního účtu není vždy možná – nový poskytovatel nemusí nabízet stejné služby, na které jste byli u dosavadního poskytovatele zvyklí.
  • Posuďte, jaká je struktura poplatků u nového poskytovatele, jaké a za jakých podmínek nabízí úrokové sazby ke zhodnocení peněz na Vašem účtu a jak je pro Vás nový poskytovatel dostupný v porovnání s dosavadním: kolik má poboček, kolik bankomatů, jaké poskytuje možnosti elektronické obsluhy účtu.
  • Účet u dosavadního poskytovatele nelze v některých případech zrušit – může tomu bránit třeba soudní či jiné rozhodnutí.
  • Změna platebního účtu trvá ze zákona až 13 pracovních dnů a je tedy vhodné, pokud je to možné, vyhnout se období, ve kterém probíhají platby trvalých příkazů či inkasa, tak aby nebyly některé platby provedeny dvakrát nebo naopak nebyly provedeny vůbec.
  • Nezapomeňte, že máte v mnoha případech povinnost informovat různé instituce a poskytovatele služeb o svém bankovním spojení – např. Českou správu sociálního zabezpečení pro zasílání důchodu, zaměstnavatele pro zasílání mzdy, poskytovatele komunikačních služeb či energií - v jejich případě se může lišit i číslo účtu, na který má být placeno podle toho, kdo vede Váš platební účet.
  • Máte-li sjednáno SIPO, počítejte s tím, že účinnost změn nastává později než u jiných partnerů, s ohledem na konkrétní smluvní podmínky mezi bankou a Českou poštou. Pokud platba v daném měsíci neproběhne, bude Vám automaticky zaslána složenka k zaplacení.
  • Pokud u dosavadního poskytovatele změníte přehled trvalých příkazů a souhlasů s inkasem, které si přejete převést k novému poskytovateli, a dosavadní poskytovatel odešle takto změněný přehled novému poskytovateli, tak nový poskytovatel nemůže dle tohoto přehledu nastavit více platebních instrukcí, než bylo původně uvedeno v žádosti.
  • Pokud však u dosavadního poskytovatele  odvoláte či změníte žádost až po té, co dosavadní poskytovatel odeslal novému poskytovateli příslušné přehledy, musíte tyto změny řešit přímo s novým poskytovatelem přímo, mimo proces změny platebního účtu.
  • V případě, že spolu s převedením platebních služeb dojde i ke zrušení platebního účtu u dosavadního poskytovatele, veškerá dispoziční oprávnění (podpisové vzory) k němu zaniknou. Chcete-li dispoziční oprávnění třetím osobám zachovat i k účtu vedeného u nového poskytovatele, musíte je u tohoto poskytovatele znovu zřídit.

 

Povinnosti Dosavadního a Nového poskytovatele

 1. Klient podá žádost u Nového poskytovatele na pobočce.
 2. Nový poskytovatel má dva pracovní dny na zaslání žádosti Dosavadnímu poskytovateli.
 3. Poté co Dosavadní poskytovatel přijme žádost od Nového poskytovatele má 5 pracovních dní na vystavení Seznamu trvalých dispozic a odeslání Novému poskytovateli.
 4. Poté co Nový poskytovatel přijme od Dosavadního poskytovatele informaci o příkazech má 5 pracovních dní na nastavení trvalých příkazů, inkas a budoucích plateb.
 5. Nový poskytovatel informuje společnosti o změně čísla účtu klienta, pokud o to klient požádal.
 6. Nový poskytovatel informuje odesílatele plateb klientovi o změně jeho čísla účtu, pokud o to klient požádal.
 7. Nový poskytovatel informuje klienta o dokončení přesunu účtu.
 8. Dosavadní poskytovatel zruší účet klienta pokud o to klient požádal a neexistuje žádná překážka na zrušení účtu.

Přeshraniční přesun platebního účtu

 1. Klient podá žádost osobně na pobočce Dosavadního poskytovatele. Dosavadní poskytovatel má minimálně 6 pracovních dní na zpracování žádosti poté, co přijme žádost.
 2. Dosavadní poskytovatel zpracuje žádost a zašle klientovi informace o jeho účtu a zároveň poskytne výpis přijatých plateb a uskutečněných inkas na účtu klienta za posledních 13 měsíců.
 3. Dosavadní poskytovatel zruší všechny trvalé příkazy, inkasa a budoucí platby na účtu klienta dle přání klienta.
 4. Pokud klient požádá o uzavření účtu, bude účet zrušen k dohodnutému termínu přesunu účtu pouze tehdy, pokud klient má vůči Dosavadnímu poskytovateli uhrazeny všechny svoje závazky.

Přesun účtu je administrativně poměrně náročný proces a záleží nám na tom, aby vše proběhlo hladce. V případě, že zaznamenáte nějaké komplikace, neváhejte nás ihned kontaktovat a situaci se pokusíme okamžitě vyřešit.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na naší mLince (222 111 999), popřípadě emailem na adrese kontakt@mbank.cz.

Postup řešení mimosoudních sporů

 • V případě stížnosti plynoucí z porušení povinnosti ze smlouvy s mBank má klient možnost obrátit se na mBank. Pokud se nepodaří vyřešit stížnost ke spokojenosti klienta, má klient možnost se v souladu s Kodexem chování mezi bankami a klienty obrátit na Českou bankovní asociaci, se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 nebo na finančního arbitra ČR. Veškeré spory nevyřešené cestou dohody mezi mBank a klientem, bude řešit obecný soud místně příslušný podle sídla mBank.

  Vznikne-li mezi mBank a  klientem spor v  souvislosti s poskytováním fi nančních služeb, může se klient obrátit na Finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.finarbitr.cz. V ostatních věcech je obecným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 222 111 999 nebo emailem na kontakt@mBank.cz