Změnit banku není vůbec těžké!

Na vás bude pouze si založit běžný účet.

Na nás nechte převod vašich trvalých příkazů a jiných opakovaných plateb od vaší původní banky k nám. Zařídíme i to, že se ti, kterým platíte faktury, dozví o změně. Nakonec ještě uzavřeme účet ve vaší původní bance. Vy už tam nemusíte chodit.

Jak postupovat při přesunu účtu

1. Pokud ještě nejste klientem mBank, založte si u nás mKonto.

2. Vyplňte Žádost o přesun účtu (dále jen Žádost) a přílohy, které k ní patří (do mBank musí být doručené 2 originály žádosti a 2 originály každé přílohy).

a) Žádost o změnu platebního účtu
    Žádost o změnu platebního účtu pro spolumajitele účtu

b) Příloha č. 1.1 - Přehled klientem vybraných trvalých dispozic

c) Příloha č. 1.2 - Přehled příjemců informace o změně platebního účtu

d) Příloha č. 4 - Plná moc
    Příloha č. 4 - Plná moc (2 žádatelé)

3. Žádost je potřeba podepsat na jedné z našich poboček. Jejich seznam najdete zde.

4. Platby a inkasa Vám nastavíme podle Vašich požadavků.

5. O dokončení přesunu účtu Vás budeme informovat e-mailem.

6. Je to jednoduché, všechno vyřídíme za Vás. mBank Vám za přesun účtu nebude účtovat žádné poplatky.

Co udělat

  • Připravte si občanský průkaz a výpis z účtu původní banky
  • Rozmyslete si, zda chcete do nové banky převést všechny opakované platby nebo jen některé a zda chcete účet u staré banky zrušit. Výpověď smlouvy o účtu, na jejímž základě bude účet zrušen, však může učinit pouze jeho majitel, nikoli disponent.

Co je dobré si rozmyslet

  • Změna platebního účtu není vždy možná – nová banka nemusí nabízet stejné služby, na které jste byli u staré banky zvyklí.
  • Rozmyslete si, co je pro vás důležité a jak to má nová banka nastavené – např. výběry z bankomatů
  • Účet u staré banky nelze v některých případech zrušit – může tomu bránit třeba soudní či jiné rozhodnutí.
  • Změna účtu trvá ze zákona až 13 pracovních dnů a je tedy vhodné, pokud je to možné, vyhnout se období, ve kterém probíhají platby trvalých příkazů či inkasa, tak aby nebyly některé platby provedeny dvakrát nebo naopak nebyly provedeny vůbec.
  • Nezapomeňte, že máte v mnoha případech povinnost informovat různé instituce a poskytovatele služeb o svém bankovním spojení – např. Českou správu sociálního zabezpečení pro zasílání důchodu, zaměstnavatele pro zasílání mzdy, poskytovatele komunikačních služeb či energií - v jejich případě se může lišit i číslo účtu, na který má být placeno podle toho, kdo vede Váš platební účet.
  • Máte-li sjednáno SIPO, počítejte s tím, že účinnost změn nastává později než u jiných partnerů, s ohledem na konkrétní smluvní podmínky mezi bankou a Českou poštou. Pokud platba v daném měsíci neproběhne, bude Vám automaticky zaslána složenka k zaplacení.
  • Pokud u staré banky změníte přehled trvalých příkazů a souhlasů s inkasem, které si přejete převést k novému poskytovateli, a dosavadní poskytovatel odešle takto změněný přehled nové bance, tak nová banka nemůže dle tohoto přehledu nastavit více platebních instrukcí, než bylo původně uvedeno v žádosti.
  • Pokud však u staré banky odvoláte či změníte žádost až poté, co stará banka odeslala nové bance příslušné přehledy, musíte tyto změny řešit přímo s novou bankou, mimo proces změny účtu.
  • V případě, že spolu s převedením platebních služeb dojde i ke zrušení účtu u staré banky, veškerá dispoziční oprávnění (podpisové vzory) k němu zaniknou. Chcete-li dispoziční oprávnění třetím osobám zachovat i k účtu vedeného u nové banky, musíte je u této banky znovu zřídit.

 

Povinnosti původní a nové banky

 1. Klient podá žádost v nové bance.
 2. Nová banka má 2 pracovní dny na zaslání žádosti do původní banky.
 3. Poté co původní banka přijme žádost od nové banky, má 5 pracovních dní na nastavení trvalých příkazů, inkas a budoucích plateb.
 4. Nová banka informuje společnosti o změně čísla účtu klienta, pokud o to klient požádal.
 5. Nová banka informuje odesílatele plateb klientovi o změně jeho čísla účtu, pokud o to klient požádal.
 6. Nová banka informuje klienta o dokončení přesunu účtu.
 7. Původní banka zruší účet klienta pokud o to klient požádal a neexistuje žádná překážka pro zrušení účtu.

Přeshraniční přesun platebního účtu

 1. Klient podá žádost osobně na pobočce staré banky. Původní banka má minimálně 6 pracovních dní na zpracování žádosti poté, co přijme žádost.
 2. Původní banka zpracuje žádost a zašle klientovi informace o jeho účtu a zároveň poskytne výpis přijatých plateb a uskutečněných inkas na účtu klienta za posledních 13 měsíců.
 3. Původní banka zruší všechny trvalé příkazy, inkasa a budoucí platby na účtu klienta dle přání klienta.
 4. Pokud klient požádá o uzavření účtu, bude účet zrušen k dohodnutému termínu přesunu účtu pouze tehdy, pokud klient má vůči původní bance uhrazeny všechny svoje závazky.

Přesun účtu je administrativně poměrně náročný proces a záleží nám na tom, aby vše proběhlo hladce. V případě, že zaznamenáte nějaké komplikace, neváhejte nás ihned kontaktovat a situaci se pokusíme okamžitě vyřešit.

Postup řešení mimosoudních sporů

 • V případě stížnosti plynoucí z porušení povinnosti ze smlouvy s mBank má klient možnost obrátit se na mBank. Pokud se nepodaří vyřešit stížnost ke spokojenosti klienta, má klient možnost se v souladu s Kodexem chování mezi bankami a klienty obrátit na Českou bankovní asociaci, se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha 1 nebo na finančního arbitra ČR. Veškeré spory nevyřešené cestou dohody mezi mBank a klientem, bude řešit obecný soud místně příslušný podle sídla mBank.

  Vznikne-li mezi mBank a  klientem spor v  souvislosti s poskytováním fi nančních služeb, může se klient obrátit na Finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.finarbitr.cz. V ostatních věcech je obecným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 222 111 999 nebo emailem na kontakt@mBank.cz