FATCA a CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA neboli Foreign Accounts Tax Complaince Act, zákon o dodržování daňových předpisů u zahraničních účtů, je federální zákon Spojených států amerických, který ukládá finančním institucím, včetně mBank, povinnost shromažďovat od klientů prohlášení, zda jsou americkými daňovými poplatníky. Tento zákon zároveň vyžaduje, aby zahraniční finanční instituce hlásily úřadu Internal Revenue Service (IRS) účty svých amerických klientů. České finanční instituce informace požadované zákonem FATCA oznamují úřadu IRS prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu.

Do české legislativy byl tento zákon implementován v rámci zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

 

Povinnosti banky podle FATCA:

 1. Identifikace fyzických a právnických osob – majitelů finančních účtů, s potencionální daňovou povinností vůči USA (definice amerického rezidenta),
 2. oznamování údajů o výše uvedených klientech a jejich bankovních účtech úřadu IRS prostřednictvím české finanční správy.

 

 

CRS (Common Reporting Standard)

Společný standard výkaznictví (v angličtině „Common Reporting Standard“ a zkráceně „CRS“) je jednotný a globální systém pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti. Byl vypracován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a je určen k zabránění přeshraničním daňovým únikům a daňovým podvodům nejen v České republice, ale ve všech státech, které k CRS přistoupily resp. přistoupí.

Na území České republiky upravuje problematiku CRS také zmíněný zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. 

 

Povinnosti banky podle CRS :

 1. Identifikace fyzických osob a právnických osob - majitelů finančních účtů s potencionální daňovou povinností v jiné zemi než ČR
 2. oznamování údajů o těchto klientech a jejich bankovních účtech české finanční správě.

Povinnosti klienta podle FATCA a CRS

 1. Povinnost podat prohlášení o daňovém rezidentství se vztahuje na klienty, kteří uzavřeli s mBank S.A., organizační složkou, smlouvu o finančním účtu,
 2. V případě změny daňového statusu je klient povinen aktualizovat prohlášení předložené bance.

Bez ohledu na výše uvedené je mBank S.A., organizační složka, povinna ověřit věrohodnost podaného prohlášení o daňovém rezidenství a za tímto účelem může požádat své klienty o doložení dalších dokladů potvrzujících jejich daňový status.  

 

Rozsah údajů poskytovaných místním daňovým úřadům

mBank S.A., organizační složka oznamuje informace klientů české finanční správě, pouze při  splnění rozhodných podmínek stanovené zákonem FATCA nebo CRS.

mBank poskytuje následující rozsah údajů:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození, místo narození a země narození,
 • aktuální adresu bydliště
 • země daňové rezidence
 • daňové identifikační číslo TIN případně SSN (v případě daňové povinnosti vůči USA)
 • daňové identifikační číslo DIČ (v případě daňové povinnosti vůči jiné zemi než ČR jež přistoupila k CRS)
 • čísla účtů uznaná jako finanční účty
 • zůstatky na finančních účtech ke konci příslušného kalendářního roku nebo jiného období, pokud byl účet zrušen
 • celková hrubá výše zaplacených nebo přičtených úroků jedná-li se o depozitní účet

Jak podat prohlášení

Prohlášení o daňovém rezidenství můžete vyplnit v internetovém bankovnictví nebo v mobilní aplikaci, které je dostupné v centru žádostí.

Informace o souladu mBank S.A. s FATCA

 • mBank S.A., organizační složka je plně v souladu s požadavky amerického  daňového zákona FATCA.
 • mBank S.A., organizační složka se zaregistrovala u amerického daňového úřadu jako reportující zahraniční finanční instituce podle Modelu 1 mezivládní smlouvy (IGA).
 • Identifikační číslo, tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Numer), přiřazené mBank S.A., organizační složce, je: T2B1ED.00000.BR.203.

 

 

Užitečné odkazy