• Potřebujete vyměnit nemovitost v zástavě za jinou? Například rodinný dům za byt? Nebo chcete vyjmout z předmětu zajištění pozemek?

 • O změnu můžete požádat prostřednictvím formuláře Žádost o změnu nebo vyjmutí zástavní nemovitosti.

 • Vyplněnou žádost předejte v pobočce mBank nebo kontaktujte bankéře, který vám s jejím vyplněním pomůže.

 • K žádosti nezapomeňte přiložit všechny dokumenty uvedené v žádosti o změnu:
  - originál odhadu nemovitosti zpracovaný odhadcem uvedeným na seznamu mBank, který zůstane v zástavě (ne starší než 6 měsíců),
  - originál listu vlastnictví k původní i nové nemovitosti (ne starší než 60 dnů).

  V případě, že budeme potřebovat další listiny, ozveme se vám.

 • Pokud změnu schválíme, uzavřeme spolu dodatek a za zpracování změny vám naúčtujeme poplatek dle aktuálního sazebníku mBank.

 • Máte úvěr s partnerem, se kterým jste se rozešli, a potřebujete ho z něj vyjmout? Nebo váš partner v úvěru není a nyní si přejete, aby byl?

 • O vyjmutí dlužníka požádejte prostřednictvím Žádosti o vyvázání spoludlužníka. Abychom mohli posoudit schopnost úvěr splácet tím dlužníkem, který v úvěru zůstane, přiložte také listiny prokazující jeho současný příjem. Nejste si jisti, že máte všechny potřebné dokumenty? Kontaktujte bankéře, který vám pomůže!

 • Přání přidat dlužníka nám oznamte vyplněním Žádosti o přistoupení spoludlužníka.

 • Nezapomeňte, že alespoň jeden z dlužníků musí být vlastníkem mKonta, ze kterého probíhá nebo bude probíhat splátka úvěru.

 • Vyplněnou žádost předejte ve kterékoliv pobočce mBank, případně kontaktujte svého bankéře nebo nám ji zašlete poštou.

 • Pokud změnu schválíme, uzavřeme spolu dodatek a za zpracování změny naúčtujeme poplatek dle aktuálního sazebníku mBank.
 • O prodloužení či zkrácení doby splatnosti úvěru můžete požádat kdykoliv prostřednictvím formuláře Žádost o změnu hypotečního úvěru po čerpání.

 • Žádáte o zkrácení doby splatnosti? Přiložte listiny prokazující příjem všech dlužníků!

 • Nejste si jisti, že máte všechny potřebné dokumenty? Kontaktujte bankéře, který vám pomůže.

 • Vyplněnou žádost předejte ve kterékoliv pobočce mBank, případně kontaktujte svého bankéře nebo nám ji zašlete poštou.

 • Pokud změnu schválíme, uzavřeme spolu dodatek a za zpracování změny naúčtujeme poplatek dle aktuálního sazebníku mBank.
 • V internetovém bankovnictví nebo aplikaci mBank, a to bez poplatku!

 • Na e-mailovou adresu vlastníka mKonta zašleme potvrzení o přijetí vašeho požadavku a posléze vyjádření o schválení nebo zamítnutí.

 • Pozor – ke změně dne splátky dojde až po provedení nejbližší splátky v současném termínu!

 • Pro změnu můžete použít též formulář Žádost o změnu hypotečního úvěru po čerpání.

 • Vyplněnou žádost předejte ve kterékoliv pobočce mBank, případně kontaktujte svého bankéře nebo nám ji zašlete poštou.

 • Zpracování změny prostřednictvím formuláře je zpoplatněno dle aktuálního  sazebníku mBank.
 • Samozřejmě, změna pojištění nemovitosti je možná.

 • Každou nemovitost, kterou jste nám dali do zástavy, se úvěrovou smlouvou zavazujete:
  - pojistit proti živelním pohromám a jiným nepředvídatelným událostem na pojistnou částku stanovenou mBank,
  - udržovat v platnosti pojistnou smlouvu,
  - hradit pojistné po celou dobu splatnosti úvěru,
  - zajistit pro mBank nárok na výplatu pojistného plnění (vinkulovat pojistné plnění ve prospěch banky), pokud nastane pojistná událost, a to tak, že nám předložíte oznámení o vzniku zástavního práva k nemovitosti, na kterém bude uvedeno prohlášení pojišťovny, u níž je nemovitost pojištěna, že tuto listinu převzala.

 • O změnu můžete požádat volnou formou nebo prostřednictvím formuláře Žádost o změnu hypotečního úvěru po čerpání.

 • Vyplněnou žádost předejte ve kterékoliv pobočce mBank, případně kontaktujte svého bankéře, který vám s jejím vyplněním pomůže.

 • K žádosti je potřeba přiložit:
  • Novou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, kterou uzavřete s pojišťovnou.
   Nová smlouva musí obsahovat:
      - předmět pojištění,
      - pojistnou hodnotu.
   Zároveň musí krýt pojistná rizika požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, vichřice, krupobití, úniku vody z vodovodního nebo kanalizačního zařízení a v některých případech i povodně a záplavy.
   Neznáte výši pojistné částky, na kterou máte nemovitost v zástavě pojistit, abychom ji akceptovali? Kontaktujte svého bankéře a ten vám ji sdělí!
  • Doklad o úhradě pojistného, je-li smlouva platná a účinná až po provedení platby pojistného.
  • Oznámení o vzniku zástavního práva, na kterém bude uvedeno prohlášení pojišťovny, že tuto listinu převzala.
   O vyhotovení dvou kusů oznámení o vzniku zástavní práva požádejte bankéře nebo v pobočce mBank, případně kontaktujte mLinku.
   Jedno oznámení předáte pojišťovně a na druhé, tedy to, které nám předáte, pojišťovna potvrdí, že oznámení přijala.

Pokud vám cokoli není jasné nebo potřebujete poradit s jiným dotazem,
neváhejte kontaktovat operátory naší mLinky na čísle 222 111 999,
kteří vám se vším rádi pomůžou.

Zajímá vás také