zpátky

Nová mBank bude ještě levnější

Nový sazebník 

Nová mBank není jen o novém IB, webu a službách. Připravili jsme pro vás nový a ještě výhodnější Sazebník poplatků. 

Zmizí tak poplatky za vedení povoleného přečerpání (nově mREZERVA) a změnu osobních údajů v hypotéční smlouvě.

Den D je 9. 2. 2014. V tento den spustíme nejen Novou mBank, ale vstupuje také v platnost nový Sazebník bankovních poplatků. Žádný poplatek jsme nepřidali, ale naopak snižujeme ty stávající.

 

Nejzajímavější je asi zrušení poplatku za mREZERVU (stávající Povolené přečerpání) pro zákazníky, kteří o produkt požádají od 9. 2. 2014. Můžete tak ušetřit až 150 Kč měsíčně.

 

Další příjemnou změnou je zrušení poplatku za změnu osobních údajů v hypotéční smlouvě. V současnosti tento poplatek činí 300 Kč.

 

Nejvíce změn v Sazebníku navazuje na nový Občanský zákoník. Do současné doby jsme měli některé smluvní pokuty umístěny  v hypotéčních smlouvách. V novém sazebníku bychom rádi transparentně umístili všechny pokuty do Sazebníku, kam patří. Pro klienta se nic nemění, jejich výše zůstává stejná.   

 

A teď už podrobný popis změn v Sazeníku:

 

Název poplatku

Výše poplatku do 8.2.2014

Od 9.2.2014

mHYPOTÉKA light

 

 

Vydání příslibu úvěru

0 Kč

odstraněno ze sazebníku

Dodatečné navýšení objemu úvěru

0 Kč

odstraněno ze sazebníku

Nedočerpání hypotečního úvěru

0 Kč

odstraněno ze sazebníku

Změna smlouvy - osobní údaje

300 Kč 

poplatek zrušen, odstraněno ze sazebníku

 

 

 
mREZERVA - Povolené přečerpání

 

 
Vedení úvěru

od 19Kč do 150Kč, dle zvoleného tarifu

0 Kč

 

 

Nové znění pro smlouvy mHYPOTÉKA light - Nejedná se o nový poplatek ani o jeho navýšení, jde o doplnění ve formulaci a rozdělení úvěrů na ty, které podléhají Zákonu o Spotřebitelském úvěru a na ty, kterých se těchto zákon nedotýká. Banka má ze zákona povinnost účtovat poplatek v uvedené výši.

 

Nové znění od 9. 2. 2014 

Výše poplatku od 9. 2. 2014

mHYPOTÉKA light

 

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light (podléhající ZoSÚ) uzavřené od 01.01.2011 s fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
max. 0,5% / 1% překračuje-li mimořádná splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light (podléhající ZoSÚ) uzavřené od 01.01.2011  s variabilní úrokovou sazbou

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
max. 0,5% / 1% překračuje-li mimořádná splátka v jednom roce 20 % nesplacené jistiny

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light uzavřené do 31.12.2010 s fixní úrokovou sazbou v průběhu období fixace

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
3 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny

Mimořádná splátka části nebo celé neúčelové mHYPOTÉKY Light uzavřené do 31.12.2010  s variabilní úrokovou sazbou

0 Kč do výše 20 % nesplacené jistiny,
3 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny

 

 

Smluvní pokuty k mHYPOTÉCE light přenesené do Sazebníku - Jedná se o přenesení konkrétní smluvní pokuty přímo do Sazebníku. Zákazník má nyní možnost  seznámit se se smluvními pokutami ještě před obdržením návrhu smlouvy.

 

Nové znění od 9. 2. 2014 

mHYPOTÉKA light
Poruší-li Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 1.2 či 8.2 (10.2 neúčelový úvěr) Smlouvy o hypotečním úvěru či ukáže-li se být kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk dle článku IX. (XI. neúčelový úvěr) úvěrové smlouvy neplatnou či nepravdivou, je Banka oprávněna po Klientovi požadovat za každé takové jednotlivé porušení jeho smluvní povinnosti smluvní pokutu až do výše 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
Poruší-li Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 5.2 (7.2 neúčelový úvěr) Smlouvy o hypotečním úvěru, je Banka oprávněna po Klientovi požadovat za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
Zástavní smlouva
Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 či 2.6 Zástavní smlouvy a nedojde-li v důsledku takového porušení ke vzniku Zástavního práva, je Zástavce povinen zaplatit Zástavnímu věřiteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 20 % poskytnutého úvěru.
Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.20 či 2.21 Zástavní smlouvy či ukáže-li se být kterékoli z prohlášení či kterákoli ze záruk dle článku III. této Smlouvy neplatnou či nepravdivou, je povinen zaplatit Zástavnímu věřiteli za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
Poruší-li Zástavce či Klient kteroukoli svou povinnost dle článku 2.10, 2.11, 2.16, 2.18 či 2.22 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zástavnímu věřiteli za každé takové jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

 

Nový sazebník platný od 9. února 2014 (PDF, 145 KB)

 

          

Doufáme, že jsou pro vás tyto změny pozitivní a že se nám je podařilo dostatečně vysvětlit.

 

Tým mBank

Kategorie:

Aktuality