Sjednejte si pojištění a získejte slevu na úrokové sazbě 2 % p. a.

Mějte jistotu, že i v případě nepříznivých situací, které mohou mít vliv na vaši finanční situaci, budete vždy moci splácet své závazky.

 • Ochráníte vaše úspory před neplánovanými výdaji
 • Nevystavujete sebe a svou rodinu finanční zátěži vyplývající ze závazku splácet poskytnutou půjčku
 • Vyřídíte jej jednoduše přímo při žádosti o poskytnutí půjčky
 • Sleva na úrokové sazbě platí pro nové i pro existující mPůjčky (pravidla pro dopojištění naleznete zde)

Varianty pojistného krytí

Varianta A Pojistné plnění
Smrt Nesplacený zůstatek úvěru
Invalidita III. stupně Nesplacený zůstatek úvěru 
Pracovní neschopnost Měsíční splátka úvěru + obnos ve výši splátky
Hospitalizace z jakékoli příčiny Obnos  ve výši 10 % ze splátky

 

Pojištění schopnosti splácet se řídí Pojistnou smlouvou č. MBH 1/2017 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016.

Varianta B
Pojistné plnění
Smrt Nesplacený zůstatek úvěru
Invalidita III. stupně Nesplacený zůstatek úvěru
Pracovní neschopnost Měsíční splátka úvěru + obnos ve výši splátky
Ztráta zaměstnání Měsíční splátka úvěru + obnos ve výši splátky

 

Pojištění schopnosti splácet se řídí Pojistnou smlouvou č. MBH 1/2017 a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016.

 

 

 

 

Podmínky pro sjednání pojištění

Pro sjednání souboru pojištění A musí klient splňovat tyto podmínky:

 • věk 18 – 65 let,
 • nebýt v invalidním nebo starobním důchodu,
 • nebýt v pracovní neschopnosti.

 

V případě soubor pojištění B se ztrátou zaměstnání je dále nutné splňovat tyto podmínky:

 • být zaměstnán na dobu neurčitou a nebýt ve zkušební ani výpovědní době, nepodat ani neobdržet výpověď z pracovního poměru nebo návrh na skončení pracovního poměru dohodou,
 • proti jeho zaměstnavateli nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné období a úhrada za pojištění

Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Úhrada za pojištění je hrazena měsíčně a odpovídá výši 0,25 % z počáteční výše úvěru po celou dobu splácení úvěru (automaticky spolu se splátkou úvěru).

Příklad: Za pojištění úvěru ve výši 100 000 Kč Vám budeme strhávat 250 Kč měsíčně.

Vznik pojistné události a pojistné plnění

Pojištění pro případ

Pojistné plnění

Úmrtí

Pojistné plnění bude vyplaceno ve výši zůstatku úvěru k datu úmrtí pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka.

Invalidita III. stupně nebo ZTP/P

Pojistné plnění bude vyplaceno ve výši zůstatku úvěru k datu přiznání invalidity III. stupně od ČSSZ pojištěného, příjemcem pojistného plnění je přímo banka.

Pracovní neschopnost

V případě, že pracovní neschopnost pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů, proplatí Pojišťovna všechny splátky od počátku pracovní neschopnosti, a to přímo bance.

Zároveň vyplatí pojišťovna navíc klientovi pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na jeho účet. Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců.

Nedobrovolná ztráta zaměstnání

V případě, že ztráta zaměstnání pojištěného bude trvat více než 30 kalendářních dnů ode dne registrace na úřadu práce, vyplatí pojišťovna splátky úvěru počínaje měsícem, ve kterém je pojištěný 30. den nezaměstnaný, a to přímo bance.

Zároveň vyplatí pojišťovna navíc klientovi pojistné plnění ve výši splátky úvěru, a to přímo na jeho účet.

Pojistná událost musí nastat po uplynutí čekací doby 90 dní od počátku pojištění.

Pojistné plnění je vypláceno max. po dobu 12 měsíců.

Hospitalizace

V případě pojistné události poskytne pojišťovna pojištěnému jednorázově pojistné plnění ve výši 10 % ze splátky úvěru denně, a to od 4. dne hospitalizace po maximálně 30 kalendářních dnů hospitalizace.

Výluky z pojištění

 • Pojištění se nevztahuje na onemocnění a úrazy, které jsou pokračováním nebo recidivou nemoci nebo následkem nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění.
 • Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčinou Vaší pojistné události jsou bolesti zad, popř. jejich následky a komplikace; pojistné plnění bude uhrazeno pouze v případě, že bolesti zad vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře (např. hernie disku), které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT).
 • Vybraná duševní (psychiatrická) onemocnění, přestože dojde k hospitalizaci pojištěného.
 • Sebevražda, nebo pokus o sebevraždu v době do 1 roku od data počátku pojištění.
 • Pojištění se nevztahuje na některé typy ztráty zaměstnání vzniklé ukončením pracovního poměru (například uplynutí doby určité, ukončení pracovního poměru z vlastní vůle, nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů)
 • Pojištění pro případ invalidity III. stupně se nevztahuje na pojištěného, který je poživatelem starobního důchodu nebo již splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání, v takovém případě je pojištěn pro případ ZTP nebo ZTP/P.

 

Kompletní výčet a textaci výluk naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro životní a neživotní pojištění č. 3/2016, článek 12.

Postup v případě pojistné události

V zájmu Vašeho pohodlí doporučujeme nejdříve kontaktovat zákaznický servis BNP Paribas Cardif Pojišťovny (tel.: +420 234 240 340), případně můžete využít online hlášení pojistné události.

 .

Upozornění: I v případě, že pojištěný nahlásí pojistnou událost, je nadále zavázán hradit splátky úvěru dle sjednaných podmínek. Pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání bude klientovi vypláceno zpětně po doložení dokladů o trvání pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání k datu splátky úvěru.

Kontakt na pojistitele

Pojistitelem je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
IČ: 250 80 954 se sídlem
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.
Telefon: +420 234 240 340  (v pracovní dny v čase 8:00-18:00)
E-mail: czinfo@cardif.com
www: www.cardif.cz

Jak si můžete sjednat pojištění?

Online

Vyplňte žádost v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví.

Na pobočce

Navštivte kteroukoliv pobočku mBank v ČR. Pro vyřízení je nutné mít s sebou občanský průkaz.

mLinka

Zavolejte na telefonní číslo 222 111 999 a naši operátoři vám se vším pomůžou.

Nejčastější dotazy