Bezpečnost osobních údajů

mBank si je vědoma důležitosti ochrany soukromí. Jako uživatele našich bankovních produktů a služeb Vás chceme ujistit, že Vaše osobní údaje nebudou použity v rozporu s Vašimi zájmy a že vynakládáme nemalé finanční prostředky na realizaci technických i organizačních opatření zabezpečujících, aby se Vaše osobní údaje nedostaly do nepovolaných rukou. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje.

 

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

 

Úplné informace o zpracování osobních údajů v mBank, zejména o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jako i o právu přístupu k vlastním osobním údajům, právu na opravu vlastních osobních údajů naleznete v „Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank“

 

Další informace naleznete v Informačním memorandu bankovního i nebankovního registru klientských informací.