Bankovní garanční fond

Právní základ činnosti:

 • zákon o Bankovním garančním fondu ze dne 14. prosince 1994;
 • nařízení vlády o udělení statutu Bankovního garančního fondu ze dne 28. února 1995;
 • zákon ze dne 7. prosince 2000 o fungování družstevních bank, jejich sdružování a o sdružovaných bankách.

 

Dohled nad činností Fondu provádí:

 • Parlament Polské republiky - prostřednictvím schválení nebo neschválení výročních zpráv z finanční činnosti Fondu;
 • Vláda - prostřednictvím schválení ročních zpráv z finanční činnosti Fondu;
 • Ministr financí - na základě kritéria legality a souladu se statutem;
 • Rada Fondu.

 

Působnost v oblasti poskytování pomoci subjektům, na které se vztahuje systém ručení:

 • poskytování návratné finanční pomoci (i s výhodnějšími podmínkami jako všeobecně používané) v případě vzniku nebezpečí platební neschopnosti, nebo na nákup akcií nebo podílů bank, ve formě půjček, záruk a ručení,
 • získávání pohledávek bank, ve kterých vzniklo nebezpečí platební neschopnosti,
 • kontrola náležitého využívání pomoci,
 • kontrola realizace programu opravného řízení subjektu, na který se vztahuje systém ručení, v situacích uvedených v zákoně,
 • určování výše povinných ročních poplatků hrazených ve prospěch Fondu subjekty, na které se vztahuje systém ručení,
 • kontrola realizace programu opravného řízení subjektu, na který se vztahuje systém ručení.

 

Chráněné jsou vklady:

 • fyzických osob,
 • právnických osob,
 • organizačních jednotek bez právní subjektivity, v případě že mají právní způsobilost,
 • školních spořitelen a zaměstnaneckých pokladen vzájemné pomoci.

 

Které vklady nepodléhají ochraně?

 • státní pokladny,
 • finančních institucí takových jako: banky, makléřské domy, penzijní fondy, investiční fondy, NFI / národní investiční fondy /, subjekty poskytující pojistné služby,
 • subjektů, které nejsou oprávněny pořizovat zjednodušenou uzávěrku a výkaz zisků a ztrát,
 • osob řídících banku a hlavních akcionářů (vlastnících alespoň 5% akcií banky).

 

Zásady výpočtu náhrady za vklady:

 • všechny prostředky uložené jednou osobou v bance, bez ohledu na to na kolika účtech (např. termínovaných vkladech, běžných účtech, sporožirových účtech), jsou považovány za jeden vklad,
 • základem pro výpočet náhrady za vklad je součet prostředků uložených na všech účtech.

 

V jaké měně jsou vypláceny náhrady za vklady?

 • Nezávisle od měny ve které je vklad, výplata náhrady chráněných prostředků se uskutečňuje v zlotých po přepočítání hodnoty valutového vkladu podle kurzu ze dne úpadku banky.

 

Dá se získat ta část vkladu, která není chráněna Bankovním garančním fondem?

 • Je-li pohledávkou vkladatele vůči konkurzní podstatě banky, tak může být získána během konkurzního řízení. Nejprve soud vyhlásí úpadek banky s možností uzavření dohody. Pokud bude mezi věřiteli a bankou byla taková dohoda uzavřena, nechráněná částka bude uspokojena způsobem určeným v této dohodě. Pokud nedojde k uzavření dohody, soud změní konkurzní řízení na řízení s likvidací banky v konkurzu. Nechráněnou částku lze získat z rozdělení majetku banky v úpadku a v případě převzetí banky v úpadku jinou bankou, nový majitel převezme závazky vůči klientům.

 

Odkud má Bankovní garanční fond prostředky na vyplácení náhrad za nedostupné vklady?

 • V případě úpadku banky, Bankovní garanční fond shromáždí prostředky od všech jiných bank, aby vyplatil klientům zkrachovalé banky náhrady za vklady.

 

Kde je možné převzít náhradu za vklady v případě úpadku banky?

 • Po oznámení úpadku náhradu za vklady vyplácí nucený správce nebo správce konkurzní podstaty na místech a v termínech, které jsou veřejně oznámeny.
 • Následně po dobu 5 let ode dne vyhlášení úpadku banky jsou tyto prostředky vypláceny Bankovním garančním fondem.

 

Jakým způsobem může vkladatel převzít příslušející náhradu za vklady?

 • Pohledávku lze převzít v hotovosti na místě vyplácení a v termínu určeném nuceným správcem nebo správcem konkurzní podstaty. Možné je také předložení dispozice převodu prostředků poštovní poukázkou nebo převodním příkazem na účet v jiné bance.

 

Je povinna osobní účast při převzetí náhrady za vklady?

 • Po ukončení vyplácení správcem konkurzní podstaty je možné žádost a dispozici pro výplatu náhrady za vklady poslat do Fondu poštou. V takovém případě musí vlastnoruční podpis vkladatele na žádosti o vyplacení zaručených prostředků osvědčit notář, obecní úřad, nucený správce nebo správce konkurzní podstaty.

 

Procedura vyplácení náhrad (s přihlédnutím k novele)

 • Nucený správce banky sestaví do 3 dnů ode dne splnění podmínek pro vyplacení náhrady (tj. ode dne ukončení činnosti banky, ustanovení nucené správy a podání návrhu na konkurz) seznam vkladatelů. Následně BFG provede kontrolu tohoto seznamu a pošle seznam s přesnými čísly, tj. kolik který vkladatel obdrží zpět. Pak BFG oznámí prostřednictvím které jiné bankovní instituce dojde k vyplacení náhrad jednotlivým vkladatelům. Následně se přistoupí k samotné výplatě náhrad.
 • Podle informací BFG by celá procedura vyplacení náhrad měla být ukončena do 20 pracovních dnů ode dne splnění podmínek pro jejich vyplacení. (Tj. od ukončení činnosti banky, ustanovení nucené správy a podání návrhu na konkurz). KNF - Komise finančního dohledu však v ojedinělých případech může tuto lhůtu prodloužit max. o 10 pracovních dnů.

 

Podrobnější informace o polském systému pojištění vkladů (v polském, anglickém a ruském jazyce)